Regulamin Sklepu Internetowego


1. INFORMACJE O FIRMIE:

 • Sklep internetowy działający pod adresem www.serwis.skantech.com.pl prowadzony jest przez SKANTECH Damian Satarow z siedzibą w Nowym Sączu al. Batorego 52, NIP 7343179002, REGON 12300255. e-mail sklep@skantech.com.pl, nr telefonu 18 547 67 32.

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.serwis.skantech.com.pl są przetwarzane przez SKANTECH. z siedzibą w Nowym Sączu, przy al. Batorego 52.
 • Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celuw realizacji umowy, w przypadku założenia konta, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celach marketing owych, jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu wysłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję klientów z dokonanych zakupów w www.serwis.skantech.com.pl.
 • Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić realizację umowy lub usługi w należyty sposób.
 • Klient ma. prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie www.serwis.skantech.com.pl w zakładce „Twoje Konto” – jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały ebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

3. CENY

 • Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.serwis.skantech.com.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).
 • Cena internetowa – cena obowiązująca przy sprzedaży przez sklep internetowy SKANTECH
 • Ceny w salonie SKANTECH mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.

4. ZAMÓWIENIA

 • Sklep internetowy www.serwis.skantech.com.pl umożliwia Klientom składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym www.serwis.skantech.com.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość,;
  uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym oraz w salonach sprzedaży SKANTECH
 • Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.serwis.skantech.pl kierowane przez SKANTECH do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
 • Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.serwis.skantech.pl Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 • Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez SKANTECH
 • Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane” lub „odebrane osobiście”.
 • Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej u kuriera) wynosi 6 500 PLN. W przypadku gdy wartość zamówienia przewyższa ww. kwotę, sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.

5. DOSTAWA

 • Towar zamówiony w sklepie internetowym SKANTECH dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.
 • Na czas otrzymania przesyłki składa się: czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki) oraz od wybranego sposobu dostarczenia.
 • Jeżeli nie ustalono inaczej, SKANTECH wydaje towar nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy (przyjęcia oferty przez SKANTECH).
 • Faktury wystawiane są w dacie przygotowania towaru do wysyłki wg kolejności przyjętych zamówień do realizacji.
 • Wraz z towarem wydawane są faktura VAT, faktura VAT marża albo paragon fiskalny z warunkami udzielonej gwarancji, a dla wybranych produktów dokument gwarancyjny producenta. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.
 • Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych d ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, SKANTECH zaleca
  sporządzić protokół szkodowy

6. SPOSOBY PŁATNOŚĆI

 • Płatność za towar może być dokonywana przez klienta przed wydaniem towaru klientowi przelewem na rachunek bankowy SKANTECH, gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu SKANTECH, Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
 • W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem, Klient powinien uiścić cenę niezwłocznie, a w przypadku płatności za pobraniem – przy odbiorze.

7. ZWROTY TOWARU

 • Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33,art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie – formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.
 • Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

8. GWARANCJE

 • SKANTECH udziela Nabywcy towaru gwarancji na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres Gwarancji wskazany jest w tabeli specyfikacji gwarancji oraz liczy się od daty zakupu sprzętu. Sprzęt posiadający Gwarancję Producenta i wyrażony w tabeli specyfikacji nie podlega warunkom gwarancyjnym SKANTECH i powinien być serwisowany wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez Producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej Producenta dostarczonej wraz z towarem.
 • Obowiązkiem gwaranta jest naprawienie wadliwej rzeczy, a w zależności od decyzji Serwisu wymiana lub zwrot ceny.
 • Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sprzedawcę oraz załączyć wskazany dokument w przypadku reklamowania towaru w oparciu o gwarancję udzieloną przez SKANTECH.
 • Niniejsza gwarancja jakości ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy SKANTECH a Klientami.
 • Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski
 • Uprawnienia Nabywcy towaru z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu Gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż SKANTECH,; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami SKANTECH i Producenta towaru; w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami SKANTEC i producenta towaru; w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej; w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.
 • Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez SKANTECH oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. SKANTECH rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.
 • W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, SKANTECH stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, SKANTECH poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towarna jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez SKANTECH kosztów.
 • SKANTECH nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 • Wadliwy towar Klient powinien dostarczyć SKANTECH w opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w szczególności dokumentacją, sterownikami, kablami. Wadliwy towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.
 • Klient zobowiązany jest dokonać archiwizacji danych znajdujących się na nośniku. Wyłączną odpowiedzialność za dane znajdujące się na nośniku ponosi Klient. W przypadku, gdy Klient dostarcza wraz z wadliwym towarem dodatkowe akcesoria, nośniki, oprogramowanie zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej informacji o tym fakcie. Wyłączną odpowiedzialność za utratę wskazanych powyżej elementów ponosi Klient.
 • Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa SKANTECH. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania.

Skontaktuj się z nami


Dane kontaktowe:
al. Batorego 52
33-300 Nowy Sącz
Telefon (18) 547 67 32
Email serwis@skantech.com.pl

Czynne:
pon.-pt od 9:00 do 17:00
sobota od 9:00 do 13:00Poleć nas znajomym